next up previous contents
Next: Kommandon för diskutrymme, lösenord, Up: De vanligaste kommandona i Previous: Länkar och lite övrigt

Arbeta med filer

Att arbeta med filer på något sätt är vanligt förekommande i Unix-världen. Gemensamt för de olika Unix-varianterna är att alla innehåller ett stort antal små kommandon som gör olika saker. Ibland kanske man vill göra något som inte ett enskilt kommando klarar av, men då finns det möjlighet att kombinera kommandon.

Här presenteras ett antal kommandon. Vissa av dem kan vid första anblick verka lite meningslösa medan andra är omöjliga att undgå. För samtliga kommandon se även motsvarande man sida för detaljer. I detta avsnitt används förkortningen STDOUT. Denna står för standard output och avser vanligtvis skärmen. Det finns även två andra vanliga förkortningar, STDIN, standard input, som normalt är kopplad till tangentbordet, och STDERR, standard error, som normalt är kopplad till skärmen.

Kommandona nedan skriver till STDOUT, och de flesta kommandon som kan ta noll eller flera filer som parametrar läser oftast från STDIN om inga filer anges. I Tabell 5 visas ett antal kommandon.


 
Table: Kommandon för att arbeta med filer
Namn Anropssätt Beskrivning Flaggor
cat cat [-flaggor] [fil...] Skriver ut filers -n Radnumrering
    innehåll.    
grep grep [-flaggor] text [fil...] Söker efter en text -i Ignore case
    i filer och skriver   Små och stora
    ut matchande rader.   bokstäver be-
        handlas lika.
      -v Skriv ut rader
        som ej matchar
egrep egrep [-flaggor] uttryck [fil...] En kraftfullare grep    
cut cut -{b|c|f} lista [fil...] Klipper ut kolumner    
    ur filer.    
sort sort [-flaggor] [fil...] Sorterar data i filer. -n Numeric
        Sortera tal
      -r Reverse Omvänd
        ordning
more more [fil...] Visar filer en skärm    
    åt gången    
less less [fil...] Kraftfullare än more.    
head head [-flaggor] [fil...] Visar början av filer. -n Antal rader
        som skall visas
tail tail [-flaggor] [fil...] Visar slutet av filer. -n Se head
wc wc [-flaggor] [fil...] Räknar ord, rader    
    och tecken i filer.    
spell spell [-flaggor] [fil...] Utför rättstavning    
    på filer.    
chmod chmod [-flaggor] mode fil... Ändrar filrättigheter.    
diff diff [-flaggor] fil fil Jämför två filer.    
tee tee [-flaggor] fil Skickar STDIN till en    
    fil och till STDOUT.    
where where fil Snabbsökning efter filer    
find find katalog... [-flaggor] uttryck Söker efter filer    
 

Se även: man sidan för respektive kommando.


next up previous contents
Next: Kommandon för diskutrymme, lösenord, Up: De vanligaste kommandona i Previous: Länkar och lite övrigt
Jon Hollström, Marcus Bergner, Per Nordlinder och Sigrid Lindholm
2000-08-25